Revizija finansijskih izvještaja

Grant Thornton pruža usluge revizije finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima – MRevS (International Standards on Auditing – ISA) kao i u skladu sa zakonskom regulativom u BiH.

U svom radu koristimo sopstvenu razvijenu pouzdanu metodologiju Horizon usvojenu na nivou Grant Thornton International, koja u kombinaciji sa znanjem našeg tima i profesionalnim odnosom pruža uslugu visokog kvaliteta i pouzdanosti. Članica smo Međunarodne Federacije Računovođa (Intenational Federation of Accountants – IFAC).

Reviziju finansijskih izvještaja vršimo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Pridržavamo se etičkih principa, reviziju planiramo i obavljamo na način koji omogućava da se uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Primjenjujemo revizorske postupke u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima.

Izabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju naših revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed pronevjere ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, razmatramo interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja. Naša revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, pravna lica u Republici Srpskoj su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumjeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja (”Okvir”), Međunarodne računovodstvene standarde – MRS (International Accounting Standards – IAS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja – MSFI (International Financial Reporting Standards – IFRS), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

Scroll