Energetika i ekologija

Bosna i Hercegovina posjeduje velike energetske potencijale primarne energije: fosilni energenti, hidro potencijal, energija sunca, biomasa, geotermalni izvori i značajan potencijal energije vjetra.

Iako ugalj čini značajan izvor primarne energije u mnogm zemljama, prisutna je tendencija smanjivanja uloge uglja kao primarnog energenta, a sve većeg ulaganja u korištenje hidroenergetskog potencijala kao i novih alternativnih energija kao što su vjetar, geotermalna energija i sunčeva toplota. Takođe je prisutna tendencija povećanja proizvodnje energije iz biomase i biogoriva.

Danas, kada se u svijetu sukobljavaju ekonomski i ekološki interesi, polazište mora biti u očuvanju prirodne osnove života, odnosno u balansiranju suprotstavljenih interesa u smislu da ekonomske dobiti ne ugrožavaju ekološke interese usmjerene na dobrobit ljudi i živog svijeta.

Vodeći se ovim principima, Grant Thornton u Bosni i Hercegovini u saradnji sa stručnjacima u globalnoj Grant Thornton mreži može ponuditi najbolja rješenja za korištenje ogromnog energetskog potencijala za rast.

Scroll