Nevladine organizacije

Neprofitni sektor ima veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije i u skladu sa svoim područjem djelovanja uključuju se u rješavanje različitih problema u društvu.

Osnovna karakteristika nevladinog sektora je organizovanje na dobrovoljnoj osnovi, te angažovanje na rješavanju pitanja za koja su lično zainteresovana ili koja su opšte društvena potreba.

Nevladine organizacije su alternativa i podrška rješavanju mnogobrojnih društvenih problema zasnovanim na ljudskim potrebama, a koje država ne može sama da prevaziđe ili odluči da ih rješava u saradnji sa nevladinim sektorom.

Vladine institucije i nevladin sektor su prepoznali potrebu uspostavljanja partnerskih odnosa u cilju efikasnijeg rješavanja širokog spektra ­­­­socio-ekonomskih problema kroz realizaciju zajedničkih projekata ili prenosom određenih usluga iz javnog na nevladin sektor, što uključuje ulogu i odgovornost nevladinih organzacija za transparentnost u radu i poslovanju. Praksa pokazuje da značajan broj nevladinih organizacija uspostavlja snažne mehanizme kontrole upravljanja javnim finansijama.

Naši klijenti iz nevladinog sektora su fondacije, humanitarne organizacije, socijalne ustanove, profesionalna i stručna udruženja, klubovi i dr.

Grant Thornton timovi u BIH posjeduju stručnjake za neprofitni sektor za reviziju finansijskih izvještaja, reviziju projekata, poresko savjetovanje, kao i druge savjetodavne usluge i nude inovativna rješenja koja će Vam pomoći da unaprijedite vještine upravljanja finansiranjem projekata i stvorite mogućnost obezbjeđenja novih izvora finansiranja.

Scroll