Zdravstveni sektor

Zdravstveni sektor je jedna od osnovnih javnih usluga koje obezbjeđuje država.

Ova usluga se finansira iz javnih prihoda putem javnih rashoda, koji imaju kontinuiranu tendenciju rasta. Širom svijeta zdravstveni sektor je izložen velikim izazovima usljed rastućeg standarda, potreba stanovništva i rastućeg životnog vijeka stanovništva koji vrše stalni pritisak na rast javnih rashoda i izdvajanje za zdravstvo.

Zdravstveni sektor je izložen permanentnoj potrebi za iznalaženje održivog modela za finansiranje zdravlja stanovništva.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini posjeduje suštinsko razumijevanje problema sa kojim se suočava zdravstveni sektor kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom svijetu, i svojim klijentima pruža specijalizovana znanja za postizanje održivog i optimalnog zdravstvenog sektora.

Scroll