Javni sektor

Javni sektor u savremenim državama ima izuzetan značaj za standard i kvalitet života građana, obezbjeđujući građanima javna dobra pružanjem javnih usluga. Finansiranje javnih usluga se obezbjeđuje iz javnih prihoda, preraspodjelom BDP-a na ličnu, proizvodnu i javnu potrošnju.

Porast javnih rashoda za pružanje javnih usluga je zakonomjerna tendencija. Razlozi za to su permanentni razvoj i povećanje raznovrsnosti potreba u skladu sa tehnološkim progresom, socijalnim pitanjima, uključujući i rast stanovništva, razvoj novih potreba i drugo.

Javni sektor sredstva novostvorene vrijednosti treba da troši djelotvorno. Najnoviji pravac, više kao razmišljanje nego kao teorija, u traganju za djelotvornim javnim sektorom i kao alternativa NPM-u (New Public Management) je digitalna era upravljanja (DEG), koja se zasniva na nekoliko važnih ideja i to na reintegraciji i na holističkom zadovoljavanju osnovnih potreba i promjena koje donosi digitalizacija. Tehnološki proces u informatici stvara sve bolje uslove za efikasnije upravljanje javnim sektorom.

Grant Thornton timovi u Bosni i Hercegovini zajedno sa predstavnicima javnog sektora rade na iznalaženju efikasnih rješenja za unapređenje rada javnih institucija kroz transparentnije poslovanje, veću operativnu efikasnost, racionalno upravljanje, odgovornije i djelotvornije korištenje javnih sredstava.

Scroll