Transferne cijene

Izrada izvještaja o transfernim cijenama obuhvata izradu dokumentacije, u skladu sa zakonskim propisima, neophodne za analizu i izradu izvještaja koji se podnosi uz poreski bilans poreskog obveznika.

Izvještaj o transfernim cijenama obuhvata sljedeće osnovne elemente:

  1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik

Analiza grupe povezanih lica podrazumijeva opis privredne djelatnosti u kojoj povezana lica posluju kao i analizu njihove organizacione i pravne strukture grupe, uključujući istorijat i opšte finansijske podatke za svakog člana grupe povezanih lica.

U sklopu ove analize daje se opis poslovanja i poslovne politike između povezanih lica, kao i promjene poslovnih politika u odnosu na prethodne poreske periode.

  1. Analizu djelatnosti

Analiza djelatnosti odnosi se na opis svih djelatnosti u kojima obveznik posluje, bez obzira koja je djelatnost definisana kao njegova pretežna djelatnost. U ovom dijelu izvještaja prezentuju se informacije o tržišnim uslovima, zakonskim propisima, tržišnom učešću, konkurenciji itd.

Pored navedenih informacija ovaj dio obuhvata i informacije u vezi činilaca koji potencijalno utiču na formiranje cijena u predmetnoj djelatnosti, zatim o faktorima profitabilnosti privrednih društava u okviru predmetnih djelatnosti, kao i informacije o riziku sa kojim se susreću privredni subjekti tokom obavljanja svoje djelatnosti.

  1. Funkcionalnu analizu

U funkcionalnoj analizi detaljno se opisuju definisane transakcije sa povezanim licima. Ovaj dio obuhvata informacije o vrstama transakcija (opis transakcije, ugovori, objedinjeni ili razložni pristup, itd.), zatim informacije o faktorima koji su uticali na formiranje cijene u transakcijama sa povezanim licima, kao i informacije o planiranom razvoju poslovnih odnosa i politike transfernih cijena sa povezanim licima.

  1. Izbor metoda za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke”

U ovom dijelu analiziraju se metode za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke” i obrazlože izbor jedne od slijedećih metoda:

  1. metod uporedive cijene na tržištu,
  2. metod preprodajne cijene, 
  3. metod cijene koštanja uvećane za bruto maržu,
  4. metod transakcione neto marže, 
  5. metod podjele dobiti.

Zaključkom se utvrđuje faktičko stanje, odnosno potreba da se izvrše određene korekcije, ili se izvodi zaključak da su cijene u transakcijama sa povezanim licima u skladu sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke” i u tom slučaju se isključuje potreba za vršenjem korekcija.

  1. Prilozi – pregled korištenih podataka.
Scroll