Konsalting

Konsalting, poznat i kao savetodavne usluge, odnosi se na praksu pružanja stručnih saveta i usmerenja klijentima u različitim industrijskim sektorima s ciljem poboljšanja poslovanja.

Poslovni konsalting

Našim klijentima kroz izvrsnost i kreativnost u savjetovanju nudimo praktična rješenja da poboljšaju efikasnost svog poslovanja. Vodeći računa o specifičnostima pojedinih privrednih grana, pomažemo vlasnicima i menadžerima kompanija da na osnovu objektivne analize stanja uspostave efikasniji sistem donošenja odluka.

Finansijski konsalting

Usluge finansijskog savjetovanja nudimo kroz procjene vrijednosti imovine, kapitala i brenda kompanija u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja, izradu dubinskih finansijskih analiza (due diligence), razvoj programa finansijske stabilizacije kompanija, finansijskih analiza u procesima kupovine ili prodaje kompanija ili njihovih dijelova, kao i u poslovnim aranžmanima spajanja i pripajanja i dokapitalizacije kompanija.

Pravni konsalting

Grant Thornton u saradnji sa timom stručnjaka iz više pravnih oblasti pruža konsultantske usluge vezano za:

  1. poslovno pravo,
  2. poresko pravo,
  3. tržište hartija od vrijednosti,
  4. ugovorno pravo,
  5. pravo intelektualne svojine,
  6. stvarno pravo,
  7. koncesije,
  8. javno-privatno partnerstvo.

 

Scroll