Finansijski konsalting

Da bi menadžment kompanija mogao donositi ispravne poslovne odluke, potrebno je da znaju sa kojom vrijednošću imovine, odnosno, kapitala, realno raspolažu.

  1. Procjene vrijednosti imovine, kapitala i brenda
  2. Due dilligence
  3. Spajanje i preuzimanje kompanija
  4. Izrade investicionih studija i programa
  5. MSFI 9 (IFRS 9)
  6. AQR

Usluge finansijskog savjetovanja nudimo kroz procjene vrijednosti imovine, kapitala i brenda kompanija u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja, izradu dubinskih finansijskih analiza (due diligence), razvoj programa finansijske stabilizacije kompanija, finansijskih analiza u procesima kupovine ili prodaje kompanija ili njihovih dijelova, kao i u poslovnim aranžmanima spajanja i pripajanja i dokapitalizacije kompanija.

Naš tim stručnjaka koji ima preko 20 godina iskustva je specijalizovan za restrukturiranje kompanija u kriznim situacijama.

Usluge procjene fer tržišne vrijednosti imovine, kapitala i brenda kompanija pružamo kako bi vlasnici kompanija procijenjene vrijednosti mogli koristiti za donošenje investicionih i organizacionih poslovnih odluka, prilikom razmatranja strateških alternativa, te za pripremu platforme za pregovore sa potencijalnim investitorima.

Da bi menadžment kompanija mogao donositi ispravne poslovne odluke, potrebno je da znaju sa kojom vrijednošću imovine, odnosno, kapitala, realno raspolažu. Pristup ovom pitanju regulišu i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – MSFI (International Financial Reporting Standards – IFRS), odnosno Međunarodni računovodstveni standardi – MRS (International Accounting Standards – IAS)

Naše procjene se rade u skladu Međunarodnim standardima vrednovanja, formulisanim i objavljenim od strane Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja (International Valuation Standard Council – IVSC). Prilikom obavljanja zadataka naši timovi postupaju u skladu sa etičkim i profesionalnim zahtjevima Kodeksa ponašanja Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja.

U okviru procjena vrijednosti pružamo sledeće usluge:

  1. procjene vrijednosti kapitala i imovine za potrebe preuzimanja, prodaje, spajanja, reorganizacije ili restrukturiranja,
  2. procjene vrijednosti imovine za računovodstvene potrebe u skladu sa MRS 16,
  3. testiranje imovine na obezvrjeđenje u skladu sa MRS 36,
  4. obračun dugoročnih rezervisanja za novčane naknade zaposlenima u skladu sa IAS 19,
  5. procjene vrijednosti brenda.

U procesima spajanja i razdvajanja kompanija ili dijelova kompanija čvrsto se vodimo principom održivog integriteta i funkcionalnosti novih ili preostalih poslovnih modela.

Dosadašnje iskustvo našeg tima omogućava nam da imamo dubinsko razumijevanje bankarske industrije, njenih procesa i izazova. Kao članovi ekspertskog tima Grant Thornton, u saradnji sa globalnom mrežom Grant Thornton Internacional,  vjerujemo da smo u najboljem položaju da Vam pružimo savjete u svim fazama implementacije novog okvira Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 – MSFI 9 (International Financial Reporting Standard 9 – IFRS 9).

Ono što nas razlikuje od naših konkurenata je naš stil rada jer smo u mogućnosti da Vam pružimo uslugu visokog kvaliteta i u kratkom roku odgovorimo na Vaše zahtjeve, iznalazeći najbolje rješenje u praksi po svim zahtjevima novog standarda.

Vjerujemo da je ključni faktor za uspješnu implementaciju ovog standarda naš efikasni projektni menadžment i tim stručnjaka koji imaju znanje i sposobnost da odgovore na sve Vaše zahtjeve.

Usluga AQR odnosno Pregled Kvaliteta Aktive (Asset Quality Review) je jedna od komponenti sveobuhvatne procjene kreditnog rizika i stavki iz kojih može doći do nastanka kreditnog i srodnog rizika unutar portfolia aktive Banke i drugih finansijskih institucija.

Cilj ovog pregleda je da se izvrši evaluacija kreditnog rizika aktive, poveća transparentnost praksi upravljanja kreditnim rizikom i srodnih računovodstvenih praksi.

AQR uključuje procjenu adekvatnosti vrednovanja aktive, rezervi za pokriće kreditinog rizika, kolaterala i povezanih metodologija i procedura.

Pored toga, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i prednostima jedne od vodećih revizorko-konsultantskih kompanija u svijetu našim klijentima pružamo savjetodavne usluge za uključivanje u poslovne mreže, kao i lakše pronalaženje potencijalnih partnera i izvora finansiranja novih poslovnih poduhvata.

Scroll