Revizija

Grant Thornton pruža usluge revizije finansijskih izvještaja, IT revizija, ekspertiza, revizije projekata i drugih revizija

Revizija finansijskog izvještaja

Grant Thornton pruža usluge revizije finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima – MrevS (International Standards on Auditing – ISA) kao i u skladu sa zakonskom regulativom u BiH. U svom radu koristimo sopstvenu razvijenu pouzdanu metodologiju Horizon usvojenu na nivou Grant Thornton International, koja u kombinaciji sa znanjem našeg tima i profesionalnim odnosom pruža uslugu visokog kvaliteta i pouzdanosti.

IT revizija

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova IT revizije, upravljanja sigurnosti i zaštitom informacija kao i upravljanja informacionim sistemima.

Grant Thornton Vam može pružiti širok spektar usluga IT revizije i konsultantskih usluga.

Druge revizije

U okviru usluga koje pružamo klijentima nudimo i druge revizije koje se prije svega odnose na angažovanja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje, a koja ne spadaju u reviziju finansijskih izvještaja.

U okviru ovih revizija vršimo posupke revizorske prirode u vezi sa finansijskim informacijama i podnosimo izvještaj odnosno izdajemo nalaz o činjeničnom stanju.

Ekspertize

Grant Thornton tim ima višegodišnje iskustvo u procjeni konkretnih privrednih, poreskih i pravnih odnosa i njihovom učinku, kao i u preglednom pojašnjavanju rezultata procjene putem ekspertiza u pisanom obliku.

Ekspertize uspješno radimo za pravna lica, fizička lica i sudove.

Revizija projekta

Grant Thornton u okviru svojih usluga, klijentima nudi i revizije projekata u skladu sa profesionalnom regulativom i specifičnim zahtjevima donatora odnosno klijenata koji žele ili imaju obavezu da revidiraju implementirane projekte ili projekte u realizaciji.

 Naš tim posjeduje posebna iskustva i specijalizacije za ove vrste revizija.

 

 

Scroll