Transferne cijene

Izrada izvještaja o transfernim cijenama obuhvata izradu dokumentacije, u skladu sa zakonskim propisima, neophodne za analizu i izradu izvještaja koji se podnosi uz poreski bilans poreskog obveznika.

Izvještaj o transfernim cijenama obuhvata sljedeće osnovne elemente:

  • Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik

Analiza grupe povezanih lica podrazumijeva opis privredne djelatnosti u kojoj povezana lica posluju kao i analizu njihove organizacione i pravne strukture grupe, uključujući istorijat i opšte finansijske podatke za svakog člana grupe povezanih lica.

U sklopu ove analize daje se opis poslovanja i poslovne politike između povezanih lica, kao i promjene poslovnih politika u odnosu na prethodne poreske periode.

  • Analizu djelatnosti

Analiza djelatnosti odnosi se na opis svih djelatnosti u kojima obveznik posluje, bez obzira koja je djelatnost definisana kao njegova pretežna djelatnost. U ovom dijelu izvještaja prezentuju se informacije o tržišnim uslovima, zakonskim propisima, tržišnom učešću, konkurenciji itd.

Pored navedenih informacija ovaj dio obuhvata i informacije u vezi činilaca koji potencijalno utiču na formiranje cijena u predmetnoj djelatnosti, zatim o faktorima profitabilnosti privrednih društava u okviru predmetnih djelatnosti, kao i informacije o riziku sa kojim se susreću privredni subjekti tokom obavljanja svoje djelatnosti.

  • Funkcionalnu analizu

U funkcionalnoj analizi detaljno se opisuju definisane transakcije sa povezanim licima. Ovaj dio obuhvata informacije o vrstama transakcija (opis transakcije, ugovori, objedinjeni ili razložni pristup, itd.), zatim informacije o faktorima koji su uticali na formiranje cijene u transakcijama sa povezanim licima, kao i informacije o planiranom razvoju poslovnih odnosa i politike transfernih cijena sa povezanim licima.

    • Izbor metoda za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke”

U ovom dijelu analiziraju se metode za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke” i obrazlože izbor jedne od slijedećih metoda:

  • metod uporedive cijene na tržištu,
  • metod preprodajne cijene,
  • metod cijene koštanja uvećane za bruto maržu,
  • metod transakcione neto marže,
  • metod podjele dobiti.

Zaključkom se utvrđuje faktičko stanje, odnosno potreba da se izvrše određene korekcije, ili se izvodi zaključak da su cijene u transakcijama sa povezanim licima u skladu sa cijenama utvrđenim po principu ”van dohvata ruke” i u tom slučaju se isključuje potreba za vršenjem korekcija.

  • Prilozi – pregled korištenih podataka.

Global sites