Aida Bogdan

Quality Manager

Banja Luka

+387 (0) 66 716 024 aida.bogdan@ba.gt.com

Biografija

Aida Bogdan, menadžer kvaliteta (Quality Manager), na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekla akademsko zvanje magistra ekonomije. Po završetku studija radila u Holdingu Incel Banjaluka kao viši stručni saradnik na poslovima istraživanja tržišta i plasmanu proizvoda poliester filamenta, Privrednoj komori regije Banja Luka u Koordinacionom odboru za privredni sistem i razvoj i Ekonomskoj školi u Banjoj Luci kao profesor ekonomske grupe predmeta. Od 2002. do 2011. godine u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske obavljala je poslove pomoćnika ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Od 2011. godine radila u Ekonomskom institutu Banjaluka na istraživačko-razvojnim projektima, a od septembra 2016. godine obavlja funkciju direktora Ekonomskog instituta. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u razvoju i implementaciji politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja i upravljanja programima i projektima finansiranim iz domaćih i inostranih izvora. Stručno se usavršavala na Johns Hopkins University, Baltimore, USA iz oblasti strateškog planiranja i menadžmenta neprofitnih organizacija (Program podržan od strane Agencije SAD za međunarodni razvoj – USAID). Učestvovala u Fellowship Programu - Womens Leadership for Economic Advancement Program (Washington D.C. i Lewiston, USA). U Centru za socijalna i ekonomska istraživanja Poljske (CASE -Center for Social and Economic Research, Warsaw, Poland) učestvovala u programu obuke „Unapređenje upravljanja istraživačkim organizacijama“ (Improving the Management of Policy Reserch Organizations). U organizaciji Centra za internacionalni razvoj – CID (Center for International Development, Bologna, Italy) učestvovala u radu ljetne škole na temu: Dizajn, evaluacija i monitoring internacionalnih programa i projekata (Design, Evaluation, and Monitoring of International Programmes and Projects). Na Institutu za nacionalnu administraciju (Instituto Nacional De Administracao, Lisbon, Portugal) završila obuku iz oblasti rasta privatnog sektora kroz unapređenje poslovne regulative. U organizaciji Centra za menadžment i proučavanje politika (Centre for Management and Policy Study – CMPS) pri Nacionalnoj školi Ujedinjenog Kraljevstva (National School of Goverment, London, UK) završila obuku iz oblasti „Change Management, Human Management and Programme Management. Na College of Europe, Bruges, Belgium, završila kurs iz analize regulatornog uticaja (Regulatory Impact Analysis – RIA). Posjeduje certifikat internog revizora.

KVALIFIKACIJE

Ekonomski fakultet, Univerzitet Zagreb, Republika Hrvatska

Makroekonomija

Certifikat internog revizora

Član Udruženja internih revizora BiH

Global sites