Početna

Industrije

 

Javni sektor u savremenim državama ima izuzetan značaj za standard i kvalitet života građana, obezbjeđujući građanima javna dobra pružanjem javnih usluga. Finansiranje javnih usluga se obezbjeđuje iz javnih prihoda, preraspodjelom BDP-a na ličnu, proizvodnu i javnu potrošnju. Porast javnih rashoda za pružanje javnih usluga je zakonomjerna tendencija. Razlozi za to su permanentni razvoj i povećanje raznovrsnosti potreba u skladu sa tehnološkim progresom, socijalnim pitanjima, uključujući i rast stanovništva, razvoj novih potreba i drugo.

Javni sektor sredstva novostvorene vrijednosti treba da troši djelotvorno. Najnoviji pravac, više kao razmišljanje nego kao teorija, u traganju za djelotvornim javnim sektorom i kao alternativa NPM-u (New Public Management) je digitalna era upravljanja (DEG), koja se zasniva na nekoliko važnih ideja i to na reintegraciji i na holističkom zadovoljavanju osnovnih potreba i promjena koje donosi digitalizacija. Tehnološki proces u informatici stvara sve bolje uslove za efikasnije upravljanje javnim sektorom.

Grant Thornton timovi u Bosni i Hercegovini zajedno sa predstavnicima javnog sektora rade na iznalaženju efikasnih rješenja za unapređenje rada javnih institucija kroz transparentnije poslovanje, veću operativnu efikasnost, racionalno upravljanje, odgovornije i djelotvornije korištenje javnih sredstava.

Finansijski sektor je jedan od osnovnih stubova privrede. U Bosni i Hercegovini finansijski sektor je nedovoljno i neadekvatno razvijen da bi putem tržišta kapitala značajnije uticao na rast privrede. Iako je finansijski sektor bankocentričan i relativno jednostavne strukture, izložen je stalnim pritiscima i izazovima kojima je izložen finansijski sektor u razvijenim zemljama svijeta. Takođe, izložen je novim prilagođavanjima i regulativama u cilju kontrolosanja i smanjenja rizika koji se generišu u finansijskom sektoru i utiču na privrednu strukturu i privredni rast nacionalne i svjetske ekonomije.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini posjeduje timove koji su specijalizovani za prepoznavanje, lociranje i ukazivanje na rizike u finansijskom sektoru i koji finansijskim institucijama pružaju specijalizovane konsultantske usluge za implementaciju i usvajanje novih regulativa za finansijski sektor.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini ima potpuno razumijevanje za ulogu i značaj finansijskog sektora za rast nacionalne privrede, te nudi odgovore na izazove sa kojima se susreće finansijski sektor i pruža svojim klijentima i partnerima najbolja rješenja iz najbolje svjetske prakse.

 

Zdravstveni sektor je jedna od osnovnih javnih usluga koje obezbjeđuje država. Ova usluga se finansira iz javnih prihoda putem javnih rashoda, koji imaju kontinuiranu tendenciju rasta. Širom svijeta zdravstveni sektor je izložen velikim izazovima usljed rastućeg standarda, potreba stanovništva i rastućeg životnog vijeka stanovništva koji vrše stalni pritisak na rast javnih rashoda i izdvajanje za zdravstvo.

Zdravstveni sektor je izložen permanentnoj potrebi za iznalaženje održivog modela za finansiranje zdravlja stanovništva.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini posjeduje suštinsko razumijevanje problema sa kojim se suočava zdravstveni sektor kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom svijetu, i svojim klijentima pruža specijalizovana znanja za postizanje održivog i optimalnog zdravstvenog sektora.

Metalni sektor ima poseban značaj za ukupan društveno-ekonomski razvoj. Višedecenijsko iskustvo u metalnom sektoru u Bosni i Hercegovini daje nam za pravo da smatramo, da metalni sektor u Bosni i Hercegovini može i treba da bude konkurentan na međunarodnom tržištu. U eri novog investicionog ciklusa, koji treba da doprinese dinamičnijem rastu svjetske ekonomije, metalni sektor ima fundamentalnu ulogu u međunarodnoj preraspodjeli dobara i u Bosni i Hercegovini treba da se pozicionira tako da predstavlja jedan od stubova privrednog rasta.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini svojim klijentima pruža znanja i iskustva savremenih svjetskih trendova u ovoj oblasti.

Drvno-prerađivački sektor je ključni pokretač održivog privrednog razvoja zasnovanog na efikasnoj upotrebi resursa, primjeni znanja i inovacija u proizvodnji proizvoda visoke dodane vrijednosti. Privredni rast sektora nije moguć bez optimizacije poslovnih procesa, veće finansijske discipline, istraživanja, tehnološkog razvoja, primjene inovacija i tehnologija, ulaganja u ljudske resurse, znanje i sposobnosti, promocije i izgradnje brendova domaće drvne industrije.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini pruža specijalizovana znanja i zajedno sa klijentima radi na iznalaženju najboljih rješenja za ostvarivanje rasta i razvoja.

Bosna i Hercegovina posjeduje respektabilne prirodne resurse kao i uslove koji stvaraju povoljno okruženje za rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje, uključujući raspoloživost radne snage, povoljne prorodne resurse i klimatske uslove. Budući da Bosna i Hercegovina raspolaže znatnim proizvodnim i prehrambenim potencijalom, ulaganje u prehrambenu industriju je značajno sa aspekta daljeg ukupnog razvoja, kao i povećanja izvoza.

Prehrambena industrija je usko povezana sa drugim industrijskim granama (poljoprivreda, stočarstvo, hemijska i biohemijska industrija, transport i trgovina), te utiče na razvoj svih navedenih grana.

Grant Thornton timovi Vam mogu ponuditi savjetodavne usluge za racionalizaciju troškova poslovanja i povećavanje efikasnsti rada, posebno za izradu programa restrukturiranja, investicionih programa, pravnog i finansijskog due diligence-a, procjena vrrijednosti imovine, kapitala i brenda, strateških planova razvoja, marketing i poslovnih planova kao i podršku i traženju strateških investitora koristeći vlastite resurse kao i resurse Grant Thornton mreže.

 

Građevinarstvo i industrija građevinskih materijala su značajan segment privrede svake države.

Građevinarstvo prvenstveno spada u radno intenzivnu granu industrije koja upošljava veliki broj radnika, a iskustva drugih zemalja u svijetu su pokazala da u teškim ekonomskim uslovima u državi, povećana aktivnost građevinarstva značajno ublažava i rješava probleme nezaposlenosti.

S druge strane, građevinarstvo apsorbuje veliki dio proizvodnje ostalih grana privrede, prvenstveno industrije, čime direktno doprinosi rastu proizvodnje ostalih privrednih grana, kao i ukupne privrede. Stanje i razvoj građevinarstva i industrije građevinskog materijala u direktnoj su korelaciji sa obimom investicija.

Bosna i Hercegovina obiluje mnogim prirodnim resursima koji su potencijal za rast tržišta građevinarstva.

Značajne mogućnosti za rast građevinske industrije u Bosni i Hercegovini počivaju na građevinarstvu gdje postoji veliki broj projekata, a Grant Thornton timovi, koji posjeduju dugogodišnje iskustvo na području građevinske industrije i nekretnina, pružajući svoje savjetodavne usluge, a posbno izradu predstudija i studija izvodljivosti, mogu Vam pomoći kod iznalaženja izvora finansiranja, smanjenja rizika i obezbjeđivanja preduslova za uspješnu implementaciju projekata.

Komunalna preduzeća u BIH, kao između ostalog i u zemljama u tranziciji, nose teret i probleme u poslovanju zbog „nedefinisanog“ odnosa države prema načinu finansiranja komunalnih usluga. Ova vrsta javnih usluga koja predstavlja javnu potrebu stanovništva, a koja se obezbjeđuje putem komunalnih usluga i komunalnih preduzeća, zahtjeva poseban pristup u finansiranju, kako bi sistem bio održiv.

Posebno uočljiv problem sa kojim se susreću komunalna preduzeća jeste pokušaj vođenja socijalne politike preko komunalnih preduzeća, što je nedopustivo i poslovanje komunalnih preduzeća dovodi u neizvjesnost.

Poseban pristup finansiranja komunalnih usluga korištenjem javno-privatnog partnerstva - PPP (Public Private Partnership), tako da ­­­­­pomiri interese, sa jedne strane kvalitet komunalno-javne usluge i zadovoljstvo stanovnišva, a sa druge strane stalnost, stabilnost i kontinuitet u poslovanju komunalnih preduzeća, tj. finansijskoj održivosti finansiranja komunalnih usluga.

Grant Thornton BIH ima veliko iskustvo u radu i problemima u kojima se nalaze komunalna preduzeća u BIH i svojim klijentima pružajući konsultantske usluge nude rješenja za konkretne probleme.

Informaciono-komunikacione tehnologije, naročito softverska industrija su podložne stalnim promjenama. Trenutno, najveća potražnja na svjetskom tržištu je upravo za ovim djelatnostima stoga one imaju trend kontinuiranog rasta.

U Bosni i Hercegovini softverska industrija se ubrzano razvija, a posebno zahvaljujući preduzetničkom duhu i stručnim potencijalima domaćih softverskih kompanija.

Brzina tehničko tehnološkog razvoja zahtijeva stalna ulaganja u opremu i ljudske resurse u cilju podizanja kvaliteta usluga, veće konkuretnosti i održivog poslovanja.

Grant Thornton u BIH koristi prednost globalne mreže Grant Thornton i u saradnji sa specijalistima Grant Thornton iz cijelog svijeta, svojim klijentima, putem svojih usluga pruža uvid i saznanja u ogromne potencijale novih tehnologija sa umrežavanjem na globalnom nivou i ostvarenje razvoja i rasta.

Neprofitni sektor ima veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije i u skladu sa svoim područjem djelovanja uključuju se u rješavanje različitih problema u društvu.

Osnovna karakteristika nevladinog sektora je organizovanje na dobrovoljnoj osnovi, te angažovanje na rješavanju pitanja za koja su lično zainteresovana ili koja su opšte društvena potreba.

Nevladine organizacije su alternativa i podrška rješavanju mnogobrojnih društvenih problema zasnovanim na ljudskim potrebama, a koje država ne može sama da prevaziđe ili odluči da ih rješava u saradnji sa nevladinim sektorom.

Vladine institucije i nevladin sektor su prepoznali potrebu uspostavljanja partnerskih odnosa u cilju efikasnijeg rješavanja širokog spektra ­­­­socio-ekonomskih problema kroz realizaciju zajedničkih projekata ili prenosom određenih usluga iz javnog na nevladin sektor, što uključuje ulogu i odgovornost nevladinih organzacija za transparentnost u radu i poslovanju. Praksa pokazuje da značajan broj nevladinih organizacija uspostavlja snažne mehanizme kontrole upravljanja javnim finansijama.

Naši klijenti iz nevladinog sektora su fondacije, humanitarne organizacije, socijalne ustanove, profesionalna i stručna udruženja, klubovi i dr.

Grant Thornton timovi u BIH posjeduju stručnjake za neprofitni sektor za reviziju finansijskih izvještaja, reviziju projekata, poresko savjetovanje, kao i druge savjetodavne usluge i nude inovativna rješenja koja će Vam pomoći da unaprijedite vještine upravljanja finansiranjem projekata i stvorite mogućnost obezbjeđenja novih izvora finansiranja.

 

Bosna i Hercegovina posjeduje velike energetske potencijale primarne energije: fosilni energenti, hidro potencijal, energija sunca, biomasa, geotermalni izvori i značajan potencijal energije vjetra.

Iako ugalj čini značajan izvor primarne energije u mnogm zemljama, prisutna je tendencija smanjivanja uloge uglja kao primarnog energenta, a sve većeg ulaganja u korištenje hidroenergetskog potencijala kao i novih alternativnih energija kao što su vjetar, geotermalna energija i sunčeva toplota. Takođe je prisutna tendencija povećanja proizvodnje energije iz biomase i biogoriva.

Danas, kada se u svijetu sukobljavaju ekonomski i ekološki interesi, polazište mora biti u očuvanju prirodne osnove života, odnosno u balansiranju suprotstavljenih interesa u smislu da ekonomske dobiti ne ugrožavaju ekološke interese usmjerene na dobrobit ljudi i živog svijeta.

Vodeći se ovim principima, Grant Thornton u Bosni i Hercegovini u saradnji sa stručnjacima u globalnoj Grant Thornton mreži može ponuditi najbolja rješenja za korištenje ogromnog energetskog potencijala za rast.