Početna

Pravni konsalting

 

Grant Thornton u saradnji sa timom stručnjaka iz više pravnih oblasti pruža konsultantske usluge vezano za:

    • poslovno pravo,
    • poresko pravo,
    • tržište hartija od vrijednosti,
    • ugovorno pravo,
    • pravo intelektualne svojine,
    • stvarno pravo,
    • koncesije,
    • javno-privatno partnerstvo.

 

Takođe, našim klijentima nudimo pomoć i u oblasti stečajnog prava, privrednog, poreskog i prekršajnog prava, bankarskog, poslovnog i prava osiguranja, te krivičnog prava u oblasti privrede.

 

U okviru usluga pravnog savjetovanja uspješno realizujemo:

    • pravni due diligence,
    • izrade pravnih mišljenja i analiza,
    • pripremanje nacrta/prijedloga ugovora (poslovnopravnih i građanskopravnih),
    • unutrašnja organizacija poslovnih subjekata,
    • osnivanje i statusne promjene privrednih subjekata,
    • usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa osnivanjem privrednih društava,
    • priprema klijenata za poslovne pregovore, konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora,
    • savjetovanje klijenata u procesu pregovora ili rješavanja sporova,
    • radno pravo (ugovori o radu, akti iz oblasti rada, pravna mišljenja u vezi sa radom i dr.).